zaterdag 17 juni 2017

Voorstel stilstand verbod Herfterlaan


Instellen verbod om stil te staan op Herfterlaan ten zuid-oosten van de  spoorlijn Zwolle – Leeuwarden/Groningen

Logo Zwolle

Z170613_0005

Burgemeester en wethouders van Zwolle

Overwegende

dat de Herfterlaan in Herfte ligt en een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom betreft waar een maximumsnelheid van 60 km/uur geldt;

dat er werkzaamheden plaatsvinden in het gebied tussen de spoorlijn Zwolle - Groningen/Leeuwarden, de spoorlijn Zwolle-Emmen en de Herfterlaan; 

dat er in verband met het aanleveren van materieel met enige regelmaat (grote) voertuigen stilstaan op en/of langs de Herfterlaan, op het wegvak en in bochten ten zuidoosten van de spoorlijn Zwolle-Groningen/Leeuwarden;

dat door deze situatie onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties ontstaan; 

dat buurtbewoners over dit probleem klachten hebben geuit aan ProRail, die opdrachtgever is voor de werkzaamheden aan het spoor,  en aan de gemeente Zwolle omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid van de weggebruikers en hun passagiers;

dat buurtbewoners in verband met het bovenstaande bij ProRail de wens geuit hebben een verbod om stil te staan in te stellen aan de zuidzijde van de Herfterlaan ten zuidoosten van de spoorwegovergang op de lijn Zwolle - Groningen/Leeuwarden om te voorkomen dat er voertuigen gaan stilstaan en er daardoor onoverzichtelijke of gevaarlijke situaties ontstaan;

dat de gemeente het, gelet de verkeersveiligheid op en nabij de spoorwegovergang, voor weggebruikers belangrijk vindt:

- dat er overzichtelijke verkeerssituaties worden gecreëerd ter hoogte van de spoorwegovergang op de spoorlijn Zwolle - Groningen/Leeuwarden en het aansluitende wegvak ten zuidoosten van de spoorwegovergang;

- dat er voor verkeer dat vanuit de richting van Herfterlaan 14 t/m 18 komt voldoende zicht is op tegemoetkomend verkeer;

- dat er op en langs het betreffende wegvak voertuigen niet langer stilstaan dan noodzakelijk is voor het wachten voor de spoorwegovergangen; 

dat het ter verbetering van de overzichtelijkheid en verkeersveiligheid noodzakelijk en/of wenselijk wordt geacht om een verbod om stil te staan in te stellen aan de zuidzijde van de Herfterlaan op het gedeelte van de weg dat ligt tussen de spoorwegovergang op de lijn Zwolle-Groningen/Leeuwarden en het punt circa 100 meter ten zuid-oosten van de spoorlijn;  

dat het verbod om stil te staan niet alleen gewenst is ten tijde van maatregelen aan het spoor maar ook in reguliere situaties gezien de ligging van de spoorwegovergang nabij een onoverzichtelijke bocht; 

dat bovengenoemde verbod om stil te staan wordt ingesteld door het aanbrengen van verkeersborden model E2 met onderborden met pijlen die aangeven voor welke weggedeelten het verbod om stil te staan geldt; 

dat de borden op korte termijn geplaatst zullen worden;  

dat het beperkte aantal woningen dat aan het betreffende wegvak ligt parkeergelegenheid op eigen terrein heeft en er ten behoeve van deze woningen geen gebruik gemaakt hoeft te worden van de openbare weg ter hoogte van deze woningen voor het parkeren en stilstaan; 

dat de in dit besluit vermelde verkeersmaatregelen strekken tot de volgende in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van weggebruikers en passagiers; 

dat de hierna genoemde weg, wegen c.q. weggedeelten in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Zwolle; 

dat overleg met de politie, als bedoeld in artikel 24 van het BABW, heeft plaatsgevonden en dat de politie positief adviseert over het verkeersbesluit;

gelet op:

- de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW);

- de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

- de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);  

besluiten

1. door het aanbrengen van verkeersborden E2 (verbod om stil te staan) van bijlage I van het RVV 1990 een verbod om stil te staan in te stellen aan de zuidzijde van de Herfterlaan voor zover gelegen tussen de spoorwegovergang op de spoorlijn Zwolle-Groningen/Leeuwarden en het punt circa 100 meter ten oosten van spoorlijn Zwolle-Groningen/Leeuwarden; 

Zwolle, 13 juni 2017

Burgemeester en wethouders van Zwolle

Namens deze,

mw. J.M. Vulkers

adviseur Verkeer afdeling Ruimtelijke Planvorming

Mededelingen

Bekendmaking van het verkeersbesluit geschiedt digitaal door publicatie in het Gemeenteblad en in de Staatscourant van 16 juni 2017 (www.zoek.officielebekendmakingen.nl).

Het besluit ligt na publicatiedatum gedurende zes weken ter inzage bij het Stadskantoor, Lübeckplein 2, Zwolle.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatiedatum bezwaar maken bij ons college van burgemeester en wethouders. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. 

Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, worden verzocht om met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen. 

Een bezwaarschrift kan door inwoners van de gemeente Zwolle ook digitaal worden ingediend. Ga naar www.zwolle.nl/bezwaarindienen. Hier treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.

Inlichtingen

Voor inlichtingen over dit besluit en de procedure kunt u zich wenden tot mevrouw J.M. Vulkers van het Expertisecentrum van de gemeente Zwolle, telefoon (038) 498 4053.

dinsdag 6 juni 2017

PEC Zwolle komt naar Wijthmen!


OPROEP voor 2 nieuwe redactieleden Elshofbode


Na maar liefst 25 jaar ! trouwe dienst hebben Janny aan ’t Rot en Minoes van der Kolk aangegeven dat zij willen stoppen met de redactie van de Elshofbode.Wij willen ten eerste hen heel hartelijk bedanken voor zoveel jaren, zoveel redactioneel werk te hebben verzet.

Janny heeft zo’n 200 Elshofbodes in elkaar gedraaid, van stencil tot de huidige computer. En Minoes verantwoordelijk voor de tijdige betalingen van de rekeningen, van de Elshofbode.

U zult begrijpen, een enorme aderlating voor ons maar wij willen graag ons blad blijven behouden, naast de weblog, dus wij zijn op zoek naar

2 nieuwe redactieledeneen Penningmeesteren naar een redactielid welke handig is met de computer
om de aangeleverde copy te verwerken naar een boekje.(Per boekje kost het ongeveer een uurtje of 7 om de aangeleverde (digitale)  copy te verwerken en klaar te maken voor aanlevering aan de drukker. 
Tussen de boekjes (8 per jaar) zit ongeveer 6 weken tijd.)


Uit de veteranenhoekVrijdag 19 mei 2017 vond op de Elshof weer het jaarlijkse veteranen 7x7 toernooi plaats.


Doorgaans is bij v.v.Wijthmen het jaarlijks afsluitende toernooi van de 6 a 7 toernooitjes op de vrijdagavonden in de regio Zwolle. Het is inmiddels algemeen bekend dat het in Wijthmen niet om de punten en prijzen gaat. We spelen om de inmiddels beruchte “bal van de Mol”.


Deze “bal” lag dan ook weer na afloop weer voor een ieder klaar!. We hadden dan ook geen last van afzeggingen. Naast vaste clubs ZAC, SVI, VSW,  Zw.Boys, Berkum, Heino, CSV, Be Q heren, Be Q dames waren ook reserves Hoonhorst en Wijhe aanwezig. Net genoeg velden, te weinig doeltjes en te weinig kleedkamers. Dan zie je toch weer hoe Wijthmen zijn netwerk weer in beweging krijgt!! Meiberg bedrijfsverzorging weet met de Rova wel weer aan de extra doeltjes te komen, familie en bekenden springen weer bij als scheidsrechters en voor kantinediensten. De eigen veteranen kleden zich om in de kleine scheidsrechter kamer. Zelfs het omkleden in het ballenhok was voor enkele scheidsrechters geen probleem. Geen wanklank gehoord. Mooi werk!


Het toernooi verliep, zoals het hoort, weer sportief. De oudjes uit de  Zwolse veteranenwereld zijn nog prima in staat om een goede prestatie op het veld neer te leggen, waarbij het altijd goed is om genoeg wissels te hebben. Resultaten spelen geen rol. CSV en Hoonhorst deden het goed in de ranglijst. Na 5 wedstrijden van 15m was het dan ook tijd voor de derde helft. In een stampvolle en dus warme kantine werden de nodige reserves aangebroken. In het veld werd wel eens gewandeld en de bal snel afgegeven. In de derde helft ging iedereen er nog een keer voor. Sprintjes naar de bar geen probleem!. De afgeleverde warme bal de Mol werd niet afgestaan en al pingelend weggewerkt.


Helaas had onze vaste keeper Hans Krul voor aanvang van het toernooi aangegeven dat hij ging stoppen.Vele jaren hebben we van Hans z’n prestaties genoten. Af en toe een of meerdere doelpunten tegen, maar meestal vliegend van de ene hoek naar de andere hoek en dan doorgaans dalend op het door hem zo verfoeide kunstgras waarbij die gezonde korreltjes hem dan om de oren vlogen. En dat kunstgras en de daarbij horende pijntjes waren voor Hans ook de reden om te stoppen.Overhalen voor nog een seizoen zal wel niet lukken. De keepershandschoenen bleven achter in de kliko en zullen al wel door de rova afgevoerd zijn. Onder dankzegging nog een afscheidscadeautje voor hem en voortaan zien we hem als toeschouwer. De transferjacht is inmiddels geopend. Arjan Bottinga heeft zijn kans deze vrijdag al gepakt en een aantal anderen staan aan de deur te kloppen. Een aantal genodigden moeten nog wennen en vragen tijd. Voetballen bij de veteranen?? Tja het wentJ. Veteraan kun je bij ons ook met de leeftijd van 40 worden!!


We kunnen weer met tevredenheid terug kijken op het toernooi. Natuurlijk kan zoiets niet zonder al die vrijwilligers. Teveel om iedereen persoonlijk te noemen. We willen hierbij nogmaals de scheidsrechters, barbezetting, secretariaat, sponsoren, muziek en alle anderen die ondersteuning verleend hebben bedanken voor hun medewerking.


Met voetbalgroeten 3Rs.


Bedankt voor uw medeleven

Wij danken u voor de lieve medeleven die wij ondervonden rond het overlijden van onze broer 
zwager en oom HERMAN RIENTJES
Het heeft ons erg goed gedaan.    

Henk en Riet Rientjes

OPROEP, OPROEP, OPROEP!!!GEVRAAGD VRIJWILLIGER


Wie wil er 1x in de 8 weken kantinedienst draaien op vrijdagavond tijdens het klaverjassen. Je staat dan 4x in het seizoen.
Meld je aan bij:
Nieske van Gurp  0529-401871 of 06-23334514

BIJ VOORBAAT DANK!!

Verslag omgevingsoverlegtafel Herfte - project spooruitbreidingZwolle-Herfte

Datum en tijdDinsdag 4 april 2017van 19.30 tot 21.45 uur
LocatieProjectkantoor ZwolleSpoort, Hanzelaan 101, Zwolle

 
1.Opening
Voorzitter Erik Schwencke opent het overleg om 19.30 uur. Hij heet allen welkom en neemt de agenda door.

2.Voorstelrondje
De aanwezigen stellen zich voor. Te gast is Peter Kruis, bouwmanager bij ProRail.

3.Stand van zaken project
Erik Schwencke: Het tracébesluit is 15 december 2016 vastgesteld en is recent onherroepelijk geworden. ProRail is bezig de subsidieaanvraag bij het ministerie (beschikking)  rond te krijgen en gaat op zoek naar aannemers. In 2018 zal de bouw starten. Voor de milieuvergunning op het emplacement is de verwachting dat deze over 2 à 3 maanden wordt vastgesteld. In de aanvraag heeft ProRail omschreven hoe zij omgaat met het milieu, het accent ligt op de service-activiteiten in het grondwaterbeschermingsgebied, het Engelse werk, nabij Windesheim. Een folie onder het spoor van het opstelterrein RGS zal het grondwaterduurzaam beschermen.
Martin de Vries: Voor geïnteresseerden zijn er exemplaren van het tracébesluit beschikbaar.

4.Fasering
Martin de Vries licht de fasering toe aan de hand van een PowerPointpresentatie.

Blok 1/2: Bouw 4e perron + nieuwe reizigerstunnel + herinrichten transferruimten
ProRail streeft er naar om op 1 juli 2017 de werkzaamheden uit blok 1/2 gereed te hebben.

Blok 3: Eindplan - Herontwerp spoorknooppunt Zwolle
De flessenhals in het spoorwegennet wordt opgelost door extra capaciteit tussen Herfte en het station: verbreding van perron 15/16, de dive-under, de viersporigheid daartussen, een corridorgewijze aanleg van het spoor en uitbreiding van het RGS-terrein.

Er wordt aanbesteed in twee contracten: eerst contract Zwolle en dan contract IJssel-Herfte. De aanbesteding voor contract Zwolle is opgeschoven naar 19 mei, waardoor in voorjaar 2018 kan worden begonnen met de uitvoering. Voor het spoor richting Enschede komt er een extra perron, perron 8. In het contract is, naar huidig inzicht een treinvrije periode gepland van 9 dagen in voorjaar 2018 en van 16 dagen in zomer 2018.

Contract IJssel-Herfte wordt in zomer 2017 gepubliceerd en begin 2018 aan een aannemer gegund; de uitvoering begint vanaf april 2018. Na de gunning heeft de aannemer zo'n 9 tot 12 maanden voorbereidingstijd nodig; de eerste werkzaamheden bestaan uit zandvervoer, ontwerpen voltooien om bouwaanvragen in te dienen en wegafsluitingen te regelen. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in 2019 en 2020. Voor de bescherming van het grondwater in het grondwaterbeschermingsgebied wordt er op het RGS-terrein op 5 meter diepte een folie onder het spoor gelegd. Peter Kruis laat foliemonsters rondgaan.

Er zal zo weinig mogelijk 's nachts worden gewerkt en werkzaamheden die hinder geven zullen in informatiebrieven worden gecommuniceerd. Martin de Vries vraagt iedereen zijn wensen omtrent de communicatie kenbaar te maken.

De fasering voor contract Zwolle-Herfte bestaat uit het bouwen van kunstwerken, de dive-under en nieuwe sporen in 2019 en vervolgens aansluiting op het spoorwegennet in 2020/2021.

Omwonenden: Het geluid van de geplaatste ANAbel is harder dan de eerdere overwegsignalering.
Erik Schwencke: Dit gaan we uitzoeken.

Omwonende: Er is een gevaarlijke verkeerssituatie bij het laad- en losverkeer in de driehoek bij Herfte. Hierover is gemaild. Wanneer vrachtwagenchauffeurs worden aangesproken krijgen bewoners een grote mond terug.
Erik Schwencke: We hebben aangegeven dat deze onveilige situatie echt niet kan. Ik roep omwonenden op om gevaarlijke situaties te blijven melden.
Martin de Vries: Misschien moet het terrein zo worden ingericht dat er niet meer vracht kan worden geladen of gelost.

Blok 4: Spoorzone 038
Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel, NS en ProRail werken met het ontwikkelperspectief aan een samenhangende visie op het stationsgebied zodat de relatie station-binnenstad en station-Hanzeland beter wordt. De busbrug zal door BAM worden gebouwd. In het ontwerp van de busbrug wordt rekening gehouden met de mogelijkheid voor twee extra sporenrichting de brug over de IJssel.

Blok 5: Oosterhaven
De Oosterhaven betreft het opstelterrein aan de zuidkant van het spoor (bij de Rijksgebouwendienst)vanaf de hoge brug tot aan de Hortensiastraat. Er wordt onderzocht hoe het terrein zal worden aangepast.

Erik Schwencke: Archeologisch onderzoek bij Herfte heeft geen interessante vondsten opgeleverd. Hiermee is dat onderzoek voor het hele project afgerond, afgezien van toeval vondsten tijdens de werkzaamheden.

5.Bespreken refentieontwerp/bouwfase
Omwonende: In hoeverre gaat het graven van de dive-under de grondwaterstand verlagen?
Peter Kruis: Dit is afhankelijk van de bouwmethode. Met een damwand of diepwand zijn er nauwelijks gevolgen. De aannemer maakt het ontwerp.
Erik Schwencke: Het grondwater dat je onttrekt kan ook weer worden geïnjecteerd in de ondergrond waardoor je nauwelijks verlaging van de grondwaterstand krijgt. Het retourmalen is een gesloten systeem. De aannemer moet hiervoor een vergunning aanvragen.

Omwonende: Kunnen er mantelbuizen worden gelegd voor een eventuele waterleiding aansluiting bij de woningen rondom Selhorst?
Erik Schwencke: Er kan een mantelbuis worden neergelegd in de dan voormalige overweg Selhorst.

Martin de Vries: In het contract is opgenomen dat de aannemer niet mag komen op de Kuijerhuislaan; deze kan via de bouwweg vanaf de Ceintuurbaan rijden. In het logistieke plan zijn verbodsborden opgenomen voor het bouwverkeer.

Omwonenden: Activiteiten van de Proces Contract aannemer (onderhoud sporen) binnen de driehoek tussen de sporen in Herfte leveren geluidsoverlast en gevaarlijke situaties op. Wij verzoeken daarom dringend die activiteiten daar te laten stoppen en voor die werkzaamheden naar een andere oplossing te kijken. Wij hebben dit vaker aangekaart. Na de voltooiing van dit project willen wij geen terrein voor laden en lossen meer. Als alternatief wordt een locatie voorgesteld bij de Hooislagen.
Peter Kruis: Je zou er de werkruimte kunnen inperken of een tonnagebeperking op de overweg zetten.

Martin de Vries: In het contract met de aannemer willen we aangeven hoe deze het terrein binnen de driehoek moet achterlaten. Hoe willen jullie dat het wordt ingericht? Voor de inrichting geldt de eis dat de gebouwtjes (schakelstation voor de bovenleiding) met de auto bereikbaar moet blijven. Hoe kijk je straks tegen de dive-under aan? Er zal een betonrand van een halve tot anderhalve meter zichtbaar zijn en hekken zullen worden geplaatst. Hoe kun je dit visueel verstoppen?
Omwonenden: De driehoek tussen de sporen inrichten met gras. Zodanig glooiend maken dat het niet kan worden gebruikt. Beplanten met struiken. Geen kunstwerken.
Omwonende: Waarom maakt de weg langs het spoor met zo'n scherpe bocht richting de Herfterlaan?
Erik Schwencke: Wlaten dit terugkomen in een apart overleg. Gevraagd wordt wie zich hiervoor wil aanmelden;

Carel Broekhoff, Lubke van 't Hul, I. Hutten en Iris Feenstra zullen ideeën over de inrichting van de driehoek gezamenlijk bespreken en daarna voorleggen aan Martin de Vries en Erik Schwencke. Vervolgens kunnen de ideeën worden gepresenteerd in het volgende overleg. De overige aanwezigen geven aan dat deze personen hen voldoende vertegenwoordigen. Martin de Vries zal Carel Broekhoff voorzien van de tekeningen van de huidige en de nieuwe situatie.
Omwonende: Worden er nog foto's van de woningen gemaakt?
Erik Schwencke: Ja, deze worden gemaakt van de woningen die binnen het risicogebied voor trillingsschade vallen. Bij schade heb je dan een beeld van voor en na de werkzaamheden.

6.Afronding
Rondvraag
Omwonende: Bij wie kunnen wij terecht bij overlast?
Erik Schwencke: In eerste instantie bij de aannemer - die jullie tegen die tijd zullen kennen - en in tweede instantie bij ProRail, Martin en mij. Hoe dan ook via Publiekscontacten van ProRail of eventueel via met aannemer afgesproken telefoon. Deze informatie volgt dan later.

Omwonende: Kunnen wij gebruik maken van de weg voor bouwverkeer wanneer de overweg gesloten zal zijn?
Erik Schwencke: Als de overweg niet open is dan zal er een alternatief moeten zijn om de woningen te bereiken. De woningen moeten ten alle tijden bereikbaar kunnen zijn voor hulpdiensten en de bewoners zelf.
Erik Schwencke: ProRail sluit met de aannemer een alliantiecontract waarbij gezamenlijk het project wordt uitgewerkt. Dit geeft de mogelijkheid om samen naar optimalisaties te zoeken. De aannemer maakt het ontwerp van de dive-under. Het is nog niet bekend of er zal worden geheid.

Vervolgoverleg
De volgende overleggen vindt plaats op dinsdagen in juni 2017, oktober, 2017 en januari 2018.

7.Afsluiting
Voorzitter Erik Schwencke bedankt de aanwezigen en sluit het overleg om 21.45 uur.Acties
Nr.
Notulen d.d.;
Agendapunt
Wat
Wie
Wanneer
1
4 apr. 2017,
pnt 4 (pg. 2)
Uitzoeken waarom de ANAbel luider is dan de eerdere geluidssignalering op de overweg.
ProRail

2
4 apr. 2017,
pnt 5 (pg. 3)
Bewonersoverleg voeren over inrichting driehoek, aankleding dive-under, de weg langs het spoor incl. bochten.
omwonenden

3
4 apr. 2017,
pnt 
5 (pg. 3)
Toesturen van tekeningen aan bewonersoverleg via Carel Broekhoff 
MdV

4/4
170404 Verslag omgevingsoverlegtafel Herfte.doc